Tutor Tuk

วรรณนภา ลีดอกไม้

ประวัติการศึกษา

  • 2547-2550: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2541-2549: โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา
  • 2534-2540: โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

ประวัติการสอน

  • 2553: วิทยากรพิเศษ โครงการเสริมการศึกษา สโมสรอาจารย์จุฬาฯ
  • 2553: วิทยากรพิเศษ โรงเรียนสตรีวิทยา
  • 2553: วิทยากรพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • 2552-2556: อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิขา CU Home จังหวัดสมุทรปราการ
  • 2552-2553: อาจารย์พิเศษโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
  • 2551: อาจารย์พิเศษสถาบันกวดวิชา A&J Education
  • 2549: อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชาหมูน้อย กทม.

ผลงานการเขียน

  • - หนังสือเฉลยข้อสอบจริง GAT/PAT ตุลา' 53 (เคมี) สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว

ประวัติกิจกรรม

  • 2549: หัวหน้าฝ่ายเชียร์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ งานบอนดิงเกมส์ครั้งที่ 7 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2548: เชียร์ลีดเดอร์งานบอนดิงเกมส์ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
  • 2548: พิธีกรงานไหว้ครูหอพักนิสิตจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สั่งซื้อหนังสือประกอบการเรียน คอร์ส ม.ต้น

ประเภทหนังสือ
ชื่อ-นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล์ *

ที่อยู่จัดส่ง *