Tutor Guide

วิทวัส แก้วส่องแสง

ประวัติการศึกษา

 • 2558-ปัจจุบัน กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2553-2556 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงวิชาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2549-2552 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรเกียรตินิยม) สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • 2543-2548 โรงเรียนนครสวรรค์

ประวัติการสอน

 • 2559-2561 อาจารย์พิเศษเคมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • 2553-2554 อาจารย์พิเศษเคมี โรงเรียนสตรีวิทยา
 • เริ่มสอนกวดวิชาตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน

ประวัติกิจกรรม

 • 2558-2561 ทุนอุดหนุนการศึกษา 100 ปี กองทุนรัชดาภิเสกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2558-2561 ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 ทุนอุดหนุนการวิจัย 90 ปี กองทุนรัชดาภิเสกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2553-2555 ผู้ช่วยสอน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551 ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท (ได้รับทุนขณะศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี)
 • 2551 ฝ่ายวิชาการ ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2550 วิทยากร โครงการแนะแนวการศึกษา ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2550 อาจารย์พิเศษ โครงการพี่ติวน้อง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 • 2549-2552 ได้รับทุนหมุนเวียนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

สั่งซื้อหนังสือประกอบการเรียน คอร์ส ม.ต้น

ประเภทหนังสือ
ชื่อ-นามสกุล *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล์ *

ที่อยู่จัดส่ง *